Generalforsamling 2014

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamlingsreferat 2014

Generalforsamling 2014

Sorø Amts Dyrlægeforening


1. juni 2014 i Sorø Amts dyrlægeforening.


5 deltagere. Sven Andresen, Lisbeth Harm Nielsen, Hanne Munck, Kaj Haarboe og Susanne Sarud.


1. Sven blev enstemmigt valgt som dirigent. Susanne referent.

Den aktuelle indkaldelse til generalforsamling er ikke udsendt i rette tid, dog blev dato påpeget i skrivelsen om møder udsendt i efteråret 2013.

 

2. Formandens beretning. Taget til efterretning.


3. Fremlæggelse af regnskab v. Hanne Munck.


Indkomst er ca. 10.000 kr. 4x/år. For 2013 40.450 kr.

Udgifter til møder i 2013 26.618 kr.

Resultat 13.831 kr.

Beholdning pr. 31.12.1352.635 kr.


Kommentarer:

Revisor bemærkning. Vil gerne se at pengene er på kontoen – Regnskabs vedlagte bilag fra Netbank trukket frem og godkendt.


Vi skal have pengene ud at gøre nytte.


Rund-ringning for år tilbage efterlod ikke en fornemmelse af utilfredshed med Lokalforeningen.


En af de tunge poster er indkaldelse til møder så forskellige modeller blev vendt. Info på mail kunne være meget interessant. Der skal laves en liste med folk uden mail adresser – som så stadig skal have post. SMS kunne også være aktuelt – det skal vi tænke videre over.


4. Fastlæggelse af kontingent: Foreslås uændret – vedtaget. Budget ikke behandlet, vi tager den aktuelle beholdning med i betragtning ved næste møde, når årets aktiviteter planlægges.


5. Rejsegodtgørelse/diæter: Lisbeth i forbindelse med formands hverv; følger DDD takster.


6. Inspiration til DDD generalforsamling. Ingen forslag.


7. Afdøde medlemmer mindes. Heldigvis ikke aktuelt i år.


8. Ingen indkomne forslag.


9. Valg af formand: Lisbeth modtager genvalg. Godkendt.


10. Valg af bestyrelsesmedlem: Hanne modtager genvalg; og som kasserer. Godkendt.


11. Valg af 3 suppleanter: Susanne, Niels og Henning modtager genvalg. Godkendt.


12. Valg af 2 revisorer: Kaj Haarboe og Uffe Bjerring Sørensen modtager genvalg. Godkendt.


13. Eventuelt:

Sven vil gerne have et årligt fagligt arrangement. Forslag Dyrevelfærd/landmand. Etik.

Medlemmerne er desværre dårlige til at opdatere deres kontaktoplysninger på DDD’s hjemmeside.  Med adgang til mail kunne man sende indbydelse ud i god tid (8 uger før) og geninvitere 1 uge og 1 dg før?

Antal medlemmer?  Hanne oplyser ca 50

Skal vi ringe rundt til nye dyrlæger? Evt. søge på CVR registret i relation til aktuelle postnumre.

Mødet sluttet i god ro og orden.


01.06. 2014 Susanne Sarud

 

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61