Generalforsamling 2015

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamlingsreferat 2015

Generalforsamling 2015

Sorø Amts Dyrlægeforening


Afholdt hos Superbowl i Slagelse fredag d. 6/3-2015 kl.

1. Valg af dirigent – Sten Kokholm blev valgt (SK) og det blev konstateret af generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning – Sven Andresen (SA) læste beretningen op som blev godkendt med den rettelse at vi ved sidste generalforsamling ikke fik rundvisning på Sorø Akademi men var på Hauchs fysisk kabinet og så Klosterkirken. Der var dog en bemærkning om citat ”hvad fanden ligner det at formanden ikke er til stede”.

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab – Hanne Munck (HM) fremlagde regnskabet – der er i øjeblikket 57 medlemmer og der var et overskud på 10000,- kr og foreningens indestående er i alt ca. 60000,-kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af budget og kontingent – uændret – sommerarrangement vil koste os noget selvom der bliver lidt egenbetaling 6/6-2015 hvor vi skal i Zoo.

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter – uændret – vi deltog ikke i formandsmødet.

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD – Hovedbestyrelsen var ikke repræsenteret – så vidt vides er de ikke blevet spurgt.

7. Afdøde medlemmer mindes – der har heldigvis ikke konstateret dødsfald.

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse – ingen.

9. Valg af formand - lige årstal – til næste år.

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal – HM og SK blev genvalgt for to år selvom referat fra sidste år viste af HM var genvalgt – det må nødvendigvis have været SA.

11. Valg af 3 suppleanter – Susanne Sarud, Nils Jessen, Henning Knudsen blev genvalgt.

12. Valg af 2 revisorer – Kaj Haarboe og Uffe Biering Sørensen blev genvalgt.

13. Eventuelt – den fraværende formand takkede for god ro og orden.

Referat skrevet af Sten Kokholm – tilknyttet bestyrelsen siden 1995.


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61