Generalforsamling 2017

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamlingsreferat 2017

Generalforsamling 2017

Sorø Amts Dyrlægeforening


Afholdt hos Superbowl i Slagelse fredag d. 9/6-2017


1. Valg af dirigent – Peter Jægerum Måller blev valgt  og det blev konstateret af generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning –  Lisbeth Harm Nielsen gennemgik beretningen og denne blev taget til efteretning. - Note: Møder skal meldes tidligere ud for at få flere med og bowling skal være tidligere på året da det mere er en  vinter/forårs-aktivitet.

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab – Hanne Munck (HM) fremlagde regnskabet – Der har været holdt for få møder - årets mål er at turen til Den Blå Planet bliver gennemført selvom det er en dyr tur - Susanne Sarud vil arbejde på det. Regnskabet blev godkendt.

4.   Fastlæggelse af budget og kontingent –  fastholdes uændret.

Det blev drøftet om en bestyrelsesudviklingstur var noget der kunne give nye input.

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter – uændret .

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD – Hovedbestyrelsen var ikke repræsenteret  - der var ingen emner. Der blev opfordret til at man deltog  i DDD's årsmøde for evt. at påvirke DDD.

7. Afdøde medlemmer mindes – Jens Mellemgaard blev behørigt mindet.

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse – Drøftelse om forslag om Dyrepoliti mv - Vi talte om evt. at planlægge et møde om importhunde o.lign. - om etik og fornuft. Der blev også talt om psykisk arbejdsmiljø f.eks. omkring utilfredse klienter - evt. kommunikationskursus?

9. Valg af formand - lige årstal – Lisbeth Harm Nielsen blev sidste år genvalgt for to år - er på valg i 2018

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal – Sven Andresen er på valg i 2018 - Hanne Munck og Sten Kokholm blev genvalgt for to år.

11. Valg af 3 suppleanter – Susanne Sarud, Nils Jessen, Henning Knudsen blev genvalgt.

12. Valg af 2 revisorer – Kaj Haarboe  blev genvalgt - Niels Kristian Nielsen blev genvalgt.

13. Eventuelt – Bemærk, at Sorø Amts Dyrlægeforening blev dannet i 1874 og derfor fylder 150år i 2024 .

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat skrevet af Sten Kokholm – tilknyttet bestyrelsen siden 1995.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61