Generalforsamling 2018

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamlingsreferat 2018

Generalforsamling 2018

Sorø Amts Dyrlægeforening


Afholdt hos Superbowl i Slagelse fredag d. 16/3-2018


1. Valg af dirigent – Peter Jægerum Måller blev valgt  og det blev konstateret af generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning –  Lisbeth Harm Nielsen gennemgik beretningen og denne blev taget til efteretning.

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab – Hanne Munck (HM) fremlagde regnskabet. Medlemstallet er stabilt - i øjeblikket 52. Regnskabet blev godkendt.

4.   Fastlæggelse af budget og kontingent –  fastholdes uændret.

Det blev drøftet om en bestyrelsesudviklingstur var noget der kunne give nye input.

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter – uændret .

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD – Hovedbestyrelsen var ikke repræsenteret  - der var ingen emner. Der blev opfordret til at man deltog  i DDD's årsmøde for evt. at påvirke DDD.

Der blev opfordret til at invitere et hovedbestyrelsesmedlem til næste år.

7. Afdøde medlemmer mindes – Jens Mellemgaard blev behørigt mindet.

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse –  Tur til Sprogø - Besøg til Veterinærmedicinsk samling når oprydning er færdig - Tur til Krokodillezoo på Falster.

9. Valg af formand - lige årstal – Lisbeth Harm Nielsen blev genvalgt for to år - er på valg i 2020

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal – Sven Andresen blev genvalgt for to år - Hanne Munck og Sten Kokholm er på valg i 2019.

11. Valg af 3 suppleanter – Susanne Sarud, Nils Jessen og Bjørg Zinkernagel Klein blev valgt.

12. Valg af 2 revisorer – Kaj Haarboe  blev genvalgt - Pia Petersen blev nyvalgt.

13. Eventuelt – Bemærk, at Sorø Amts Dyrlægeforening blev dannet i 1874 og derfor fylder 150år i 2024 .

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat skrevet af Sten Kokholm – tilknyttet bestyrelsen siden 1995.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61