Generalforsamling 2000

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening tirsdag den 14. marts 2000.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december 1999 afsluttede regnskab

4. Ophævelse af foreningens gamle vedtægter

5. Godkendelse af foreningens nye vedtægter

6. Fastlæggelse af budget og kontingent

7. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter 8. Drøftelse af dagsorden for DDD’s generalforsamling

9. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

10. Valg af formand

11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

12. Valg af 3 suppleanter

13. Valg af 2 revisorer

14. Eventuelt


Referat: - 22 fremmødte

1. Sten Kokholm valgt som dirigent under stor jubel

2. Formandens beretning – opløsning/omstrukturering af Sorø Amts Dyrlægeforening.

Dannelse af ny regional forening. ’99 var jubilæumsår med flot arrangement i Sorø. Bestyrelsesmøderne har primært omhandlet jubilæumsarrangementet + den nye struktur. Derudover 2 faglige møder + julemøde hos Nils (et rigtigt godt arrangement med spændende indlæg af en Sirius-mand. Efter en kort formandsberetning en præsentation af alle de fremmødte – flot fremmøde.

3. Fremlæggelse af regnskab. Resultatet for ’99 giver et underskud på 4336,- kr. på trods af ca. 50000,- kr. til jubilæumsfest. Dette skyldes bl.a. 27000,- kr. i sponsorstøtte – en stor tak til Lisbeth. Regnskabet godkendt af revisorerne på trods af en regnefejl på 4,- kr. Regnskabet godkendt!

4. Nils Jessen præciserede at der ikke var tale om en nedlæggelse men en omstrukturering. Vedtaget.

5. §6 – en del diskussion omkring §6 – efteruddannelsesvirksomhed. Mellemgård mener at teksten skal ændres så DDD ikke behøver indblanding i regionalkurser. ”I det omfang foreningen måtte ønske at afholde kompetencegivende eller anden omfattende efteruddannelsesvirksomhed i området skal dette gøres i samarbejde med DDD-kursus. Anden efteruddannelsesvirksomhed kan arrangeres blot DDD-kursus adviseres om tid, sted og emne. §8 – forslag om at ordlyden ”bestyrelsens beregning, revideret regnskab samt budgetforslag stryges. Bestående tekst vedtaget evigheder senere. §13 – ordlyden ”Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Den Danske Dyrlægeforening” bør ændres til ”Ved opløsning af foreningen bestemmer den afviklende generalforsamling hvordan en eventuel formue skal forvaltes.

6. Kontingent:250,- kr. pr. kvartal vedtaget med forbehold for evt. ADO-kontingent ændring. En almen snak omkring formålet med foreningen – det bliver op til den nye bestyrelse at komme med et oplæg. Budget – regnskabet for sidste år. Det er vanskeligt med et egentligt budget når aktivitetsniveauet for 2000 ikke kendes.

7. Dyrlægeforeningens takster har hidtil været benyttet. PDA-takster benyttes til alle + statens km takst.

8. Vanskelig, da dagsorden endnu ikke forefindes. Sektionernes udkast debatteres. Administrationsafgift – sekretariatspakke (hjælp). Ingen aktuelle emner som skal videregives til DDD.

9. Ingen.

10. Niels Kristian Skydsgaard valgt med 6 stemmer. Else Erikstrup 4 og Nils Jessen 4.

Omvalg blandt disse 3 – Niels K. Skydsgaard valgt – han takker ”overbevisende” for

valget.’

11. Opstillede Birte Stengaard, Ove Stengaard, Nils Jessen, Else Erikstrup, Sven

Andresen, Sten Kokholm, Ditlev Svane, Niels Møller, Per Larsen, Peter Jægerum Møller, Kaj Haarboe. Sten Kokholm valgt med 7 stemmer, Sven Andresen 5 stemmer, Peter Jægerum Møller 3 stemmer.

12. Birte Stengaard 11 stemmer, Ditlev Svane 6 stemmer, Niels Møller 3 stemmer.

13. Lisbeth Harm Nielsen og Hanne Munck valgt uden skriftlig afstemning.

14. Ingen indkomne forslag. Bowleproceduren ændres så vi starter med en velkomstdrink

i stedet.

Kl. 22.50 mødet hævet efter rimelig god ro og orden. En vældig Paw-wau efter Nils Jessens udsagn. Underskrevet på original af

Referent Niels Møller

Dirigent Sten Kokholm.


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61