Generalforsamling 2002

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamling 2002 i Sorø Amts Dyrlægeforening afholdt Onsdag 17. april 2002, kl. 19.00 på Sorø Storkro

Referat: - 12 fremmødte - velkomst ved Sten Kokholm i formandens fravær.

1. Søren Thielsen valgt

2. Formandens beretning forelå skriftligt og blev debatteret. Der var en del kommentarer

vedrørende sammenlægning mellem Sorø og Holbæk. De blev ikke anset for at være løsningen. Politiske møder mv. kan med fordel søges afholdt i fællesskab evt. også med Præstø. Det lokale er vigtigere for vores forening. Konklusionen var at der ikke var interesse for en sammenlægning. Bemærk at der er ændret i beretningen - det var ikke Sven men Jørgen Lyngstrand der fandt foredragsholder til julemødet. Bowlingpokalerne blev overrakt - vindere Lisbeth Harm Nielsen og Niels Skydsgaard - sidstnævnte in absentia.

3. Overskud konstateret beklageligt stort. Konti samles i Nordea. Skyldige juleomkostninger periodiseres næste år. Foredragsholdere må godt koste mere til næste år. Renter lave - vi kunne med fordel investere en del af beholdningen. Bank - evt. højrentekonto. Revisor har godkendt regnskabet.

4. Budget - indtægter forve ntes uforandrede - kontingent holdes uforandret. Udgifter søges øget hvis der er mulighed for at optimere møderne.

5. Følger PDA's takst både for PDA- og ADOmedlemmer

6. Nils Jessen besvarede spørgsmål. KVL øger med ca. 80 studerende pr. år. Veterinært

fakultet anses for en fordel. Praktik må forventes lagt ud til virksomhederne. Slagkraft i DDD ønskes styrket. Afskrivninger i DDD på 800000,- - indhold kendtes ikke - Jørgen Lyngstrand har efterfølgende i DDD fået at vide at det drejer sig om afskrivninger på EDB! Medicin - mere klart regelsæt er påkrævet. Der er tilsyneladende for mange penge i medicinen. Fødevarer - besparelser beklages - medfører at visse opgaver udskydes/udsultes.

7. Ingen.

8. Niels Skydsgaard genvælges af mangel på andre emner - i princippet for 2 år ifølge

vedtægterne.

9. Sten Kokholm genopstillede ikke, men er genvalgt for 1 år. Søren Thielsen vælges for 2 år.

Sven Andresen mangler 1 år af sin valgperiode.

10. 1. suppleant Lisbeth Harm Nielsen, 2. suppleant Henning Knudsen, 3. suppleant Jørgen

Lyngstrand .

11. Hanne Munch og Lisbeth Harm Nielsen genvalgt.

12. Der skal være 3 retters menu til alle fremmødte ved generalforsamlingerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Referat ved Sten Kokholm.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61