Generalforsamling 2004

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamling Sorø Amts Dyrelægeforening februar 2004

Pkt 1 Valg af dirigent

Jens Christian Eskjær Jensen blev foreslået som dirigent og valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt 2 Bestyrelsens beretning

Svend Andresen (formand) gennemgik bestyrelsens beretning, der iøvrigt vedlægges som bilag.

Afdøde medlem Jørgen Lyngstrand, Vemmelev blev mindet med et minuts stilhed.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Pkt 3 Fremlæggelse af det afsluttede regnskab

Regnskabet blev gennemgået med enkelte kommentarer fra forsamlingen og iøvrigt godkendt.

Pkt 4 Fastlæggelse af budget og kontingent

Budget blev ikke forelagt, men blev diskuteret ud fra det forelagte regnskab. Angående kontingent blev dette vedtaget forhøjet med kr. 25,- pr. kvartal for aktive medlemmer.

Pkt 5 Honorering af bestyrelsens arbejde

For bestyrelsens arbejde i forbindelse med DDD eller andet blev det fastslået, at dette honoreres jvf. PDA-taksterne.

Pkt 6 Drøftelse af dagsorden for DDD ́s generalforsamling

Niels Jessen kom med enkelte kommentarer angående sammenlægning (i et vist omfang) med Jordbrugsakademikerne.

Ud over dette var der ingen kommentarer til DDD ́s generalforsamling.

Pkt 7 Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Ingen forslag fremlagt.

Pkt 8 Valg af formand - lige årstal

Svend Andresen blev genvalgt som formand.

Pkt 9 Valg af bestyrelses- medlemmer

Sten Kokholm genvalgt.

Pkt 10 Valg af 3 suppleanter

Lisbeth Harm Nielsen valgt og Niels Jessen valgt. Tredie suppleant?

Pkt 11 Valg af revisorer

U. Biering Sørensen og Kaj Haarboe valgt.

Pkt 12 Eventuelt

Under dette punkt diskuteredes, om ikke det ville være en god ide at indhente mail-adresser på foreningens medlemmer og derigennem udsende indbydelser m.v. fra foreningen. Dette ville spare markant på portoudgifterne.
Jens Christian Eskjær bemærkede, at vagtsamarbejdet i et vist omfang hindrer, at nogle medlemmer har kontakt med foreningen, da de mødes med de samme mennesker i anden sammenhæng.

Jens Christian Eskjær bemærkede også, at der til fremtidige møder burde gøres en større indsats for at skaffe sponsorer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at fastslå, at det havde været behageligt, da der havde været god ro og orden under forsamlingen.

For referatet

____________________ Søren Thielsen
3. marts 2004

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61