Generalforsamling 2007

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Dagsorden for generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening – afholdt den 26. februar 2007 på Sorø Storkro - indeholdt følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab

4. Fastlæggelse af budget og kontingent

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter

6. Drøftelse af dagsorden for DDD’s generalforsamling

7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

8. Valg af formand - lige årstal

9. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal

10. Valg af 3 suppleanter

11. Valg af 2 revisorer

12. Eventuelt

Referat:

1. Sven Andresen blev valgt

2. Fremlagt af Sven Andresen – se separat punkt – der blev talt om at få Peter Sandøe til at tale etik

igen. SA gjorde opmærksom på at han ikke genopstiller som formand til næste år. Der er følere vedr. fusionering med andre regionalforeninger. SA vil gerne have flere til at deltage i møderne. Forslag fra medlemmer – temabreve uddelegeres til medlemmer f.eks. månedligt. Formål er ikke rent fagligt men både/og. I indbydelser kan man prøve at slå på at mødet er for det sociale samvær – at møde andre kolleger. Man kan vedlægge referater mv. i breve til medlemmerne. Man kan indlede brevene med Kære Kollega og afslutte med Kærlig hilsen. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab fremlagt af Hanne Munck – se separat punkt – det reviderede og underskrevne regnskab blev forevist. Overskuddet vil forsøges brugt næste år. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget bliver svarende til året før. Kontingent fastholdes.

5. Følger DDD og statens takster.

6. Foreligger ikke.

7. Ad punkt 2 – vi leder efter nye til bestyrelsen.

8. Ejiår.

9. Lisbeth Harm Nielsen og Hanne Munck på valg – begge genvalgt og begge takkede for valget.

10. Nils Jessen, Niels Kr. Nielsen og Susanne Sarud.

11. Genvalg til Uffe Biering-Sørensen og Kaj Haarboe.

12. Snak om etik, forbrugertillid mv.

Dirigenten takkede for god ro og orden – og så kom bowlen ind.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61