Generalforsamling 2008

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening for året 2007 afholdt 27. februar 2008 på Støvlet Katrines Hus i Sorø.

Til stede var Susanne Sarud, Hanne Munck, Kaj Haarboe, Lisbeth Harm Nielsen, Uffe Biering- Sørensen, Jens Mellemgaard, Nils Jessen, Sven Andresen, Sten Kokholm.

Dagsorden efter vedtægterne §8. Referat:

1. Jens Mellemgaard valgt til dirigent

2. Sven Andresen fremlagde sin beretning – se denne – beretningen blev godkendt.

Efterfølgende blev det drøftet, at fællesmøde i Vordingborg bør støttes mest muligt. Der var enighed om at tanken om sammenlægning opgives. Der var debat om foreningens berettigelse. Der blev talt om strukturændringer i DDD, men indholdet at disse ændringer vider der kun lidt om. Der blev talt om at vi kan sende mødeoversigt ud via Alle-listen på www.ddd.dk

3. Hanne Munck fremlagde regnskabet – regnskabet er udsendt sammen med kontospecifikationer - regnskabet blev godkendt.

4. Budget er fastsat som det afsluttede regnskab. Kontingent fastholdes, dog bemærkes at der kommer et omkostningstungt møde om ”Girafsprog” – et lignende har tidligere været afholdt og i lighed med dengang vil der være hel eller delvis egenbetaling afhængigt af om man er medlem af Sorø Amts Dyrlægeforening eller kun af DDD.

5. Rejsegodtgørelser og diæter følger DDD’s takster. Hvert bestyrelsesmedlem får 500,- kr. om året til dækning af udgifter.

6. Punktet udgår – dagsorden er ikke klar – punktet ændres i fremtiden til at ideer samles og sendes til DDD som inspiration til generalforsamlingerne. Dagsorden udvides i øvrigt med punkt om at der nævnes afdøde medlemmer.

7. Der ikke indkommet forslag.

8. Ny formand de næste to år blev Lisbeth Harm Nielsen.

9. Sten Kokholm var på valg og blev genvalgt for et år. Sven Andresen blev nyvalgt for to år

som bestyrelsesmedlem.

10. Susanne Sarud blev valgt som ny 1.suppleant, hvilket medfører mødepligt til

bestyrelsesmøder. Nils Jessen blev valgt som 2.suppleant.

11. Uffe Biering-Sørensen og Kaj Haarboe modtog begge genvalg som revisorer.

12. Aftalt at vi beder DDD om straks at få meddelelse om dødsfald. Det blev aftalt at vi sender

en buket til eventuelle enker efter afdøde medlemmer hvis det kan ske inden for rimelig tid efter dødsfaldet. Der blev talt om Hospice og støtteforening til dette i Filadelfia, foreningsmedlemsskab koster 300,-kr. Der blev talt om dem der er faldet bort her iblandt Aksel Karlshøj og Erhardt Frederiksen. Mango bør fravælges i fremtidige menuer ved generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening. Nils Jessen var til stede som repræsentant for hovedbestyrelsen i DDD. Der blev talt om omstrukturering i DDD og baggrunden herfor. Blandt andet har det været nødvendigt at en direktør blev fyret.

Referat skrevet af Sten Kokholm.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61