Generalforsamling 2009

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening afholdt 4. maj 2009 på Vilcon Golfrestaurant i Slagels.

Til stede var Arne Skjoldager, Susanne Sarud, Hanne Munck, Kaj Haarboe, Lisbeth Harm Nielsen, Uffe Biering-Sørensen, Sven Andresen, Sten Kokholm.

Dagsorden efter vedtægterne § 8. Referat:

1. Arne Skjoldager blev valgt til dirigent

2. Lisbeth Harm Nielsen fremlagde sin beretning – se denne – beretningen blev godkendt. Der

var tilslutning til at bowling igen i det kommende år bliver afholdt som et fællesmøde med familie, idet det var en stor succes i år. Desuden var der tilslutning til at sommerfesten skulle gentages.

3. Hanne Munck fremlagde regnskabet – regnskabet er udsendt sammen med kontospecifikationer - regnskabet blev godkendt. Bemærk, at bestyrelseshonoraret er dobbelt da det er rykket frem. Bemærk, at resultatet er for 2008 og ikke 2007.

4. Budget er fastsat som det afsluttede regnskab. Kontingent fastholdes, det bemærkes at aktiviteterne i det kommende år tilpasses indtægterne idet sidste år var meget udgiftstungt.

5. Rejsegodtgørelser og diæter følger DDD’s takster. Hvert bestyrelsesmedlem får 500,- kr. om året til dækning af udgifter.

6. Arne fortalte om at hovedbestyrelsen opprioriterer kontakten med regionalforeningerne og ønsker input til møde onsdag d. 27. maj. Bestyrelsen afholder møde inden da således at Lisbeth har materiale med.

7. Heldigvis ikke aktuelt

8. Der ikke indkommet forslag.

9. Formand det næste år er fortsat Lisbeth Harm Nielsen.

10. Sten Kokholm og Hanne Munck var på valg og blev genvalgt for to år. Sven Andresen var

ikke på valg i år.

11. Susanne Sarud blev valgt som ny 1.suppleant, hvilket medfører mødepligt til

bestyrelsesmøder. Nils Jessen blev valgt som 2.suppleant.

12. Uffe Biering-Sørensen og Kaj Haarboe modtog begge genvalg som revisorer.

13. Generationsskifte drøftet – Susanne Sarud deltager i møde. Arne Skjoldager bemærker at

hvis man vil gøre generationsskifte attraktivt, så må chefer honorere sig selv så en assistent kan se det kan være attraktivt at være medejer. Der blev talt om ”kontrakt med dyreejere om risiko og pris mv.” – evt. skabelon fra Karlslunde kan være en ide. DDD anbefaler skriftlige aftaler. Arne Skjoldager talte lidt om DDD i relation til Fødevarestyrelsen.

Arne takkede for god ro og orden. Referat skrevet af Sten Kokholm.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61