Generalforsamling 2010

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Referat af Generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening 2010.

Generalforsamlingen blev afholdt 5. maj 2010 på Vilcon Hotel og Konferancegaard på Lorupvej. Der var 11 medlemmer til stede, herunder Ane Høiberg Nielsen fra hovedbestyrelsen.

Ad 1. Valg af dirigent – Lisbeth Harm Nielsen blev valgt og kunne konstatere af generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at alle medlemmer skriftligt har modtaget invitation, beretning og regnskab.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev gennemgået af Lisbeth Harm Nielsen, der var ingen bemærkninger og beretningen blev godkendt.

Ad 3. Regnskabet for 2009 blev fremlagt af Hanne Munck, drøftet og godkendt.

Ad 4. Budget for 2010 følger regnskabet for 2009. Kontingent er uændret.

Ad 5. Rejsegodtgørelse og diæter følger DDD's takster.

Ad 6. Inspiration til dagsorden for DDD's generalforsamling. Der var drøftelse omkring pensionistbetaling til DDD. DDD ”belastes” af aktiviteter vedr. pensionister, som stadigvæk er delvist aktive og en voksende gruppe. Generalforsamlingen synes det er rimeligt med den ordning der er trådt i kraft. (Pensionist er defineret som personer over 70 år uanset om de er erhvervsaktive). DVT vil fremover igen få meddelelser fra foreningen – det koster ca. 3500kr pr. regionalforening pr. år.

Ad 7. Der var heldigvis ingen afdøde medlemmer at mindes.

Ad 8. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9. Valg af formand – Lisbeth Harm Nielsen genopstillede og blev valgt for de næste to år uden tumult.

Ad 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Sven Andresen genopstillede og blev valgt for to år. Hanne Munck og Sten Kokholm er på valg til næste år.

Ad 11. Susanne Sarud blev genvalgt som 1.suppleant med mødepligt til bestyrelsesmøder, Nils Jessen blev genvalgt som 2.suppleant.

Ad 12. Uffe Biering-Sørensen og Kaj Haarboe modtog begge genvalg hvis de kunne blive det begge to – dette var der ingen ophævelser over blandt medlemmerne og de blev derfor genvalgt.

Ad 13. Der blev talt om at det overvejes at sammenbygge Fagdyrlæge med en Mastergrad. Der blev talt godt for deltagelse i DDD-kurser om egenkontrol for at styrke fagligheden. Det blev omtalt at heste med chip fremover nok kommer til at fungere på samme måde som smådyr.

Lisbeth Harm Nielsen takkede til sidst for god ro og orden. Referat skrevet af Sten Kokholm.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61