Generalforsamling 2012

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening.

Hotel Postgården, Storgade 25, 4180 Sorø

Torsdag den 10. maj.

Kl. 18:30


Før generalforsamlingen byder foreningen på en let menu.


Til stede var Kaj H, Nils J, Sven, Lisbeth, Susanne, Hanne, Sten og fra hovedbestyrelsen Anders Permin


Referat af den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

Nils J

2. Bestyrelsens beretning

LHN - godkendt

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab

HM - godkendt

4. Fastlæggelse af budget og kontingent

som 2011

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter

følger DDD

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD

drøftet muligheder for at tiltrække de unge

7. Afdøde medlemmer mindes

Hatting

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

ingen

9. Valg af formand - lige årstal

LHN genvalgt

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige år

SA genvalgt

11. Valg af 3 suppleanter

Susanne, Nils, Elsebeth Skov

12. Valg af 2 revisorer

Kaj og Uffe - går kun hvis der er kampvalg

13. Eventuelt


Nils takkede for god ro og orden


Referat ved Sten Kokholm


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61