Generalforsamling 2019

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Generalforsamlingsreferat 2018

Generalforsamling 2019

Sorø Amts Dyrlægeforening


Afholdt hos Superbowl i Slagelse fredag d. 5/4-2019


1. Valg af dirigent – Niels Kristian Nielsen blev valgt  og det blev konstateret af generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning –  Lisbeth Harm Nielsen gennemgik beretningen og denne blev taget til efteretning.

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab – Hanne Munck (HM) fremlagde regnskabet. Medlemstallet er stabilt - i øjeblikket 50. Regnskabet blev godkendt. De fremmødte indstillede til at der fortsættes med planen om et nyt operaprojekt.

4.   Fastlæggelse af budget og kontingent –  fastholdes uændret.

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter – uændret .

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD – Hovedbestyrelsen var ikke repræsenteret  - der var ingen emner. Der blev opfordret til at man deltog  i DDD's årsmøde for evt. at påvirke DDD.

Der blev opfordret til at invitere et hovedbestyrelsesmedlem til næste år.

7. Afdøde medlemmer mindes – Der var lykkeligvis ingen.

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse –  Ingen.

9. Valg af formand - lige årstal – Lisbeth Harm Nielsen er på valg i 2020

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal – Sven Andresen var ikke på valg - Hanne Munck og Sten Kokholm blev genvalgt for 2 år.

11. Valg af 3 suppleanter – Susanne Sarud, Nils Jessen og Bjørg Zinkernagel Klein blev valgt.

12. Valg af 2 revisorer – Kaj Haarboe  blev genvalgt - Pia Petersen blev genvalgt.

13. Eventuelt – Kaj Haarboe talte lidt om det veterinærhistoriske museum på KU.


Bemærk, at Sorø Amts Dyrlægeforening blev dannet i 1874 og derfor fylder 150år i 2024 .


Dirigenten takkede for god ro og orden.


Referat skrevet af Sten Kokholm.