Generalforsamling 2019

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamlingsreferat 2018

Generalforsamling 2019

Sorø Amts Dyrlægeforening


Afholdt hos Superbowl i Slagelse fredag d. 5/4-2019


1. Valg af dirigent – Niels Kristian Nielsen blev valgt  og det blev konstateret af generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning –  Lisbeth Harm Nielsen gennemgik beretningen og denne blev taget til efteretning.

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab – Hanne Munck (HM) fremlagde regnskabet. Medlemstallet er stabilt - i øjeblikket 50. Regnskabet blev godkendt. De fremmødte indstillede til at der fortsættes med planen om et nyt operaprojekt.

4.   Fastlæggelse af budget og kontingent –  fastholdes uændret.

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter – uændret .

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD – Hovedbestyrelsen var ikke repræsenteret  - der var ingen emner. Der blev opfordret til at man deltog  i DDD's årsmøde for evt. at påvirke DDD.

Der blev opfordret til at invitere et hovedbestyrelsesmedlem til næste år.

7. Afdøde medlemmer mindes – Der var lykkeligvis ingen.

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse –  Ingen.

9. Valg af formand - lige årstal – Lisbeth Harm Nielsen er på valg i 2020

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal – Sven Andresen var ikke på valg - Hanne Munck og Sten Kokholm blev genvalgt for 2 år.

11. Valg af 3 suppleanter – Susanne Sarud, Nils Jessen og Bjørg Zinkernagel Klein blev valgt.

12. Valg af 2 revisorer – Kaj Haarboe  blev genvalgt - Pia Petersen blev genvalgt.

13. Eventuelt – Kaj Haarboe talte lidt om det veterinærhistoriske museum på KU.


Bemærk, at Sorø Amts Dyrlægeforening blev dannet i 1874 og derfor fylder 150år i 2024 .


Dirigenten takkede for god ro og orden.


Referat skrevet af Sten Kokholm.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61