Beretning 2000

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Formandsberetning Sorø Amts Dyrlægeforening 2000. (Niels Kristian Skydsgaard)


Første år i en ”ny” forening er gået !


En ny forening baseret på en tidligere forening, med tilgang af en ny type medlemmer. Medlemmer med samme uddannelse, men måske ikke med samme ”dannelse”, samme synsvinkel, samme daglige arbejdsproblematikker !?


I hvert fald er formanden ikke i stand til at kunne udtale sig med sikkerhed vedrørende følgende spørgsmål:


Har det været en gavnlig udvikling (forandring) for foreningen ?


Har den nye forening kunnet give sine medlemmer en tilfredsstillende kvalitet, variation i sine aktiviteter ?


Dette af den simple årsag at formanden selv har været 1. Års medlem af foreningen, og ikke var medlem af den gamle forening !


Formanden vil derfor belyse det forløbne års aktiviteter, og håber at der efterfølgende (under uformelle former) vil være en meningstilkendegivelse fra de fremmødte medlemmer.


Som sagt skete der jo det ved den sidste / første generalforsamling blandt andet at ingen ønskede at være formand / forkvinde i foreningen.


Dette sammenholdt med at medlemmer af foreningen ikke kan modsætte sig valg, medførte at formanden blev formand !!


Den valgte bestyrelse besluttede sig for et aktivitetsniveau i det første år på cirka 5 møder, og så se efterfølgende på tilslutningen til møderne, samt den økonomiske situation i den nye forening.


Der blev indledt med et fagligt bredt møde, der skulle være et attraktivt tilbud til næsten alle foreningens medlemmer, praksis, direktoratsansættelse, forskning eller undervisning. Temaet  BSE, status, erfaringer afholdtes ultimo maj, foredraget af kollegaerne Willeberg og Hoff-Jørgensen. En aften med højt fagligt niveau og masser af detaljeret, ny viden for de fleste. Efterfølgende fokus på hvordan DK/EU/ verden ændrer syn på denne sygdom og dens konsekvenser kunne godtgøre at vi tog dette tema op igen om et års tid igen ? Ikke fordi der er ændret andet end hvordan vi nu skal agere i forbindelse med slagtningen og den videre transport ud til forbrugeren. Men dette har så også vist sig at være en kompliceret affære !


Alternativ tør vi ikke holde et møde om M/K, for tænk hvis det efterfølgende år så ville byde på så megen opmærksomhed indenfor dette område !!??


I august afholdtes det årlige fagpolitiske møde, med deltagelse af Johannes Hecht-Nielsen fra HB/DDD. Johannes belyste på glimrende vis den aktuelle problemstilling, og omkring de overvejelser der ligger bag de ændringer der har været i DDD over de forløbne år, om som fortsat skal diskuteres !


I november afholdtes et ”dobbelt-fællesarrangement”, i den forstand at det var et dobbelt arrangement, indeholdende et øjensymposium for de ”øje” interesserede, og et diskussionsmøde omkring funktionen af  fødevareregionerne for de ”fødevareregionsinteresserede”. Det fælles bestod i at begge disse aktiviteter afholdtes sammen med Holbæk Amts Dyrlægeforening.


Dette, at holde to møder samme aften, og afslutte med fællesspisning er efter formandens mening en god måde at samle mange medlemmer under  samme tag. Arrangementet var også det mest velbesøgte i det forløbne år.


I december afholdtes et uformelt Julemøde i Rude, formanden er igen ikke i stand til at vurdere om det levede op til tidligere tiders tradition, men i hvert fald en uformel og velsmagende aften, hvor en del ”vedhæng” også var repræsenteret. En stor tak til Nils Jessen for gæstfrit at stille hus til rådighed, selvom han var bortrejst på dagen ( JA- de kurser!)


Det sidst afholdte møde var også et uformelt møde, nemlig søsættelsen af et nyt arrangement, som vil blive gentaget hvert år efter devisen ny forening, nye traditioner !


Kollega Lisbeth Harms Nielsen har dygtigt skaffet sponsor til to pokaler, således at vi til den årlige generalforsamling kan overrække vandrepokaler til vinderne ! Stor tak for det til Lisbeth !


Formanden har deltaget i DDD´s 1-dagskursus med de øvrige regionsformænd/kvinder. Her blev der informeret fra DDD/HB og den aktuelle status i foreningen blev diskuteret, herunder problematikken omkring tvunget medlemsskab og fas kontingent til de regionale foreninger.


Den stående formand vil udtrykke tilfredshed med samarbejdet internt i bestyrelsen, men ønske at der i fremtiden vil være en større opbakning til foreningens arrangementer !


Den relativt lave deltagelses% ved møderne kan der selvfølgelig være flere årsager til, nemlig at medlemmerne er satte, tilfredse medlemmer uden stort behov for fællesskab. Det kan være hårdtarbejdende stressede medlemmer der ikke har tid. Muligheden for at bestyrelsens valg af ”topics” har været forfejlet, og at medlemmerne ikke har følt det var noget for dem, er selvfølgelig også til stede.


I så fald forpligter det medlemmerne til at give udtryk for dette, hvis politikken skal ændres !?


En sidste mulighed kan selvfølgelig være at man ikke var klar over at der var møde i foreningen !!!


Formanden skal her beklage de tilfælde hvor medlemmer ikke har modtaget invitation til møde, skriftligt eller elektronisk !


Fremover vil det sandsynligvis være gældende politik for bestyrelsen at meddele møderne i behørig tid i DVT, samt via email, da langt hovedparten af medlemmerne efterhånden kan nås ad denne vej !


Dette selvfølgelig både af tidsmæssige og økonomiske prioriteringer !


Og så var der ikke mere !